สร้าง AI ของตัวเองกับ Teachable Machine

Teachable Machine เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย Google AI ซึ่งช่วยให้ครูและนักการศึกษาสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย
Avatar photo how | July 2, 2024
สร้าง AI ของตัวเองกับ Teachable Machine

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน รวมถึงในวงการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนและสถาบันการศึกษากำลังมองหาวิธีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในห้องเรียนอาจมีข้อจำกัดสำหรับครูและนักการศึกษาบางกลุ่ม เนื่องจากมักจะต้องใช้ความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อครูที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้

ดังนั้น Google AI จึงได้พัฒนา “Teachable Machine” ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูและนักการศึกษาสามารถสร้างและใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

บทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ Teachable Machine และประโยชน์ที่ครูและนักการศึกษาจะได้รับจากการนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานในห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาและลองใช้งานต่อไป

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ SPARK EDUCATION


Teachable Machine คืออะไร?

Teachable Machine เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย Google AI ซึ่งช่วยให้ครูและนักการศึกษาสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

เว็บไซต์ Teachable Machine ของ Google เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูและนักการศึกษา ที่ต้องการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสอนและเรียนรู้ของนักเรียน

Teachable Machine ทำงานอย่างไร?

เว็บไซต์ Teachable Machine จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ได้โดยใช้ภาพ เสียง หรือการเคลื่อนไหว เช่น การชูมือ ผู้ใช้สามารถเพิ่มตัวอย่างข้อมูลให้กับระบบ และระบบจะฝึกอบรมโมเดลให้มีความแม่นยำในการจำแนกตามที่ผู้ใช้ต้องการ หลังจากนั้น ผู้ใช้จะสามารถนำโมเดลไปใช้งานจริงได้ในหลากหลายสถานการณ์

คุณสมบัติสำคัญของ Teachable Machine

  • การสร้างแบบฝึกหัด (Model): ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลการจำแนกขึ้นมาด้วยตนเอง โดยใช้ภาพ เสียง หรือแม้แต่การเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การฝึกอบรมโมเดล: เว็บไซต์มีเครื่องมือที่ช่วยในการฝึกอบรมโมเดล โดยให้ผู้ใช้เพิ่มตัวอย่างข้อมูลเข้าไปในโมเดลเพื่อทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น
  • การใช้งานโมเดล: เมื่อสร้างและฝึกอบรมโมเดลแล้ว ผู้ใช้สามารถนำโมเดลไปใช้งานจริงได้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การจำแนกภาพ หรือการตรวจจับการเคลื่อนไหว

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ Teachable Machine เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับครูและนักการศึกษาที่ต้องการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม


ประโยชน์ของ Teachable Machine สำหรับครู

  1. ช่วยให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดาย แม้ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
  2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ โดยให้นักเรียนได้ลองใช้โมเดลการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้น
  3. ช่วยให้ครูสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นของนักเรียน
  4. ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลและการคิดเชิงออกแบบของนักเรียน ในการสร้างและปรับปรุงโมเดลการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การนำ Teachable Machine มาใช้ในห้องเรียน

ครูสามารถนำ Teachable Machine มาใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างเกมส์การเรียนรู้ที่ใช้การจำแนกภาพ การทดสอบความเข้าใจนักเรียนด้วยการเคลื่อนไหว หรือการสร้างระบบตรวจจับการทำกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น

นอกจากนี้ Teachable Machine ยังช่วยให้ครูสามารถสร้างโปรเจคพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และการคิดเชิงออกแบบ โดยให้นักเรียนลองสร้างและปรับปรุงโมเดลการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ STEM ของนักเรียนไปในตัว

สรุป

Teachable Machine เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย Google AI ซึ่งช่วยให้ครูและนักการศึกษาสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างโมเดลจากภาพ เสียง หรือการเคลื่อนไหว และฝึกอบรมโมเดลให้มีความแม่นยำในการจำแนก

การนำ Teachable Machine มาใช้ในห้องเรียนนั้น มีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ การส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลและการคิดเชิงออกแบบของนักเรียน หรือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

โดยสรุป Teachable Machine เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูและนักการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในหลายด้าน

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่