Programming concept กลไกสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

Programming Concept คือก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ช่วยในการเขียนโปรแกรม และนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Avatar photo how | June 18, 2024
Programming concept กลไกสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

การเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกใช้ควบคุมระบบต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน บทความนี้นำเสนอแนวคิดพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ SPARK EDUCATION


แนวคิดการเขียนโปรแกรม (Programming Concept) คืออะไร?

Programming concept หรือ แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม คือ หลักการ และแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควรเรียนรู้เพื่อให้เขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของ Programming Concept

 1. วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเข้าใจ Programming concept คุณจะสามารถแยกแยะปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้อย่างมีระบบ
 2. เขียนโปรแกรมได้อย่างมีโครงสร้าง คุณจะสามารถเขียนโปรแกรมที่มีความเป็นระเบียบ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
 3. ปรับใช้กับภาษาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อคุณเข้าใจ Programming concept คุณจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Programming Concept ทั้ง 5 แนวคิด

1. เหตุการณ์ (Event)

เหตุการณ์(Event) คือ กลุ่มคำสั่งที่คอยรับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งจากโปรแกรมอื่น หรือการรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน เช่น การคลิกเมาส์ การกดแป้นพิมพ์ การรับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้โปรแกรมทำงาน เหตุการณ์เหล่านี้สามารถมาจาก

 • ผู้ใช้: เช่น การคลิกเมาส์ การกดแป้นพิมพ์ การป้อนข้อมูล
 • ฮาร์ดแวร์: เช่น การเสียบอุปกรณ์ USB การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • ซอฟต์แวร์: เช่น การรับข้อมูลจากเครือข่าย การจบการทำงานของโปรแกรม

แนวคิด เหตุการณ์(Event) จะช่วยให้ผู้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสามารถออกแบบโปรแกรมที่ตอบสนองต่อผู้ใช้และอุปกรณ์ภายนอก ออกแบบให้โปรแกรมสามารถโต้ตอบ และรับข้อมูลจากภายนอกได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนจะต้องออกแบบการรับข้อมูลผ่านการสัมผัสหน้าจอ และไม่ต้องมีการรับคำสั่งผ่านเมาส์

2. ลำดับ (Sequence)

ลำดับ(Sequence) คือ กระบวนการทำงานของภาษาโปรแกรม โดยจะมีการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเสมอ ชุดของคำสั่งที่โปรแกรมจะทำงานตามลำดับที่กำหนดไว้ คำสั่งเหล่านี้จะทำงานทีละคำสั่งจนกว่าจะครบชุด

แนวคิด ลำดับ(Sequence) จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ หรือนักเขียนโปรแกรมสามารถวางแผนการทำงานตามลำดับที่ถูกต้องช่วยให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการอ่านและเข้าใจโปรแกรม

3. วนซ้ำ (Loop)

วนซ้ำ(Loop) คือ ชุดของคำสั่งที่ทำงานซ้ำๆ ตามการออกแบบของผู้เขียนโปรแกรม โดยมีทั้งรูปแบบของการวนซ้ำไม่มีสิ้นสุด การวนซ้ำแบบกำหนดจำนวนครั้งในการกระทำ และการวนซ้ำปบบมีเงื่อนไขหรือจะหยุดทำซ้ำจนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การวนซ้ำช่วยให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำซ้อน ตัวอย่าง:

 • วนซ้ำ 10 รอบเพื่อแสดงตัวเลข 1 ถึง 10
 • วนซ้ำจนกว่าผู้ใช้จะป้อนข้อมูลถูกต้อง
 • วนซ้ำเพื่อค้นหาข้อมูลในรายการ

แนวคิดของการ วนซ้ำ(Loop) ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมให้สั้นกระชับลงได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำๆ ช่วยให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมากได้

4. เงื่อนไข (Condition)

เงื่อนไข (Condition) คือ ข้อกำหนดหรือเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขและทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น

 • ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ป้อนคะแนนสะสมมากกว่า 100 หรือไม่
 • ตรวจสอบว่า อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาหรือไม่
 • ตรวจสอบว่า สินค้ามีในคลังสินค้าหรือไม่

แนวคิด เงื่อนไข (Condition) ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถออกแบบและวางเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกแบบเงื่อนไขของโปรแรกมที่ดีจะช่วยให้โปรแกรมทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

5. ตัวแปร (Variable)

ตัวแปร (Variable) คือพื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ตัวแปรมีชื่อและชนิดข้อมูล โปรแกรมสามารถใช้ตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลและนำมาใช้งาน ตัวอย่าง:

 • เก็บชื่อผู้ใช้
 • เก็บคะแนนสอบ
 • เก็บวันที่ปัจจุบัน

แนวคิดเรื่อง ตัวแปร (Variable) จะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถออกแบบกระบวนการทำงานของโปรแกรม การดึงข้อมูล และใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตัวโปรแกรมมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อนหรือการดึงข้อมูลที่เกินจำเป็น ช่วยให้โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการสอน Programming concept

การสอน Programming concept มีหลายเทคนิคที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเหล่านี้ include

 1. อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม: การอธิบายเนื้อหา Programming concept ควรใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและ relatable กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา abstract ได้ง่ายขึ้น
 2. ใช้กิจกรรม: การใช้กิจกรรม เช่น เกม ปริศนา หรือการทดลอง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ Programming concept ผ่านการลงมือทำ สร้างความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจ
 3. เน้นการฝึกฝน: การให้ผู้เรียนฝึกฝนเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยให้ผู้เรียนได้ลองใช้ Programming concept ที่เรียนรู้มา และฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา
 4. สอนการคิดอย่างมีตรรกะ: Programming concept จำเป็นต้องใช้การคิดอย่างมีตรรกะ การสอนทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สนับสนุนผู้เรียน: การให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจและสามารถเรียนรู้ Programming concept ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การเรียนรู้ Programming Concept คือก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหา เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้าง และนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ Programming Concept เป็นอันดับแรก

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่

อ้างอิง