Algorithm ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตในโลกอนาคต

Algorithm คือ ชุดของคำสั่งหรือขั้นตอนอย่างเป็นลำดับที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือดำเนินการบางอย่าง คำสั่งเหล่านี้จะต้องเป็นไปอย่างชัดเจน
Avatar photo how | May 21, 2024
Algorithm ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตในโลกอนาคต

ลองจินตนาการ ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากปราศจาก Algorithm คงจะยุ่งยาก วุ่นวาย และช้าลงมาก Algorithm เปรียบเสมือน “กุญแจ” ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยี ขับเคลื่อนโลกดิจิทัล และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่น   สะดวก รวดเร็ว สำหรับเราทุกคน

การออกแบบ Algorithm ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของความถูกต้อง ความรวดเร็ว การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และความง่ายในการปรับปรุงหรือขยายผลต่อไป มีหลักการและเทคนิคต่างๆ สำหรับออกแบบ Algorithm อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักพัฒนาโปรแกรมจำเป็นต้องศึกษาและฝึกฝน ในบทความนี้เราจะพาไปรู้จัก Algorithm กันให้ละเอียดขึ้น

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ SPARK EDUCATION


Algorithm คืออะไร?

Algorithm คือ ชุดของคำสั่งหรือขั้นตอนอย่างเป็นลำดับที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือดำเนินการบางอย่าง คำสั่งเหล่านี้จะต้องเป็นไปอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ และสามารถปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แน่นอน

Algorithm เป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจความหมายและบทบาทของมันอย่างถ่องแท้ ตัวอย่างของ Algorithm ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น วิธีการทำอาหาร ขั้นตอนการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือแม้แต่การสวมเสื้อผ้า ซึ่งแต่ละอย่างล้วนมีขั้นตอนที่เป็นลำดับชัดเจน เมื่อปฏิบัติตามจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

ในแวดวงคอมพิวเตอร์ Algorithm ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานโดยการประมวลผลตามคำสั่งอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังนั้นนักพัฒนาจึงต้องออกแบบ Algorithm ที่ดีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ก่อนจะนำมาเขียนเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์

ทำไม Algorithm จึงสำคัญ?

 • การเขียนโปรแกรม: Algorithm เป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม ช่วยให้นักพัฒนาสามารถออกแบบ เขียน ทดสอบ และบำรุงรักษาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: Algorithm ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถรวบรวม จัดระเบียบ วิเคราะห์ และตีความข้อมูล นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแก้ปัญหา: Algorithm ช่วยให้เราสามารถระบุ วิเคราะห์ หาสาเหตุ หาวิธีแก้ไข และประเมินผลลัพธ์ของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตัดสินใจ: Algorithm ช่วยให้เราสามารถรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินตัวเลือก เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การคิดสร้างสรรค์: Algorithm ช่วยให้เราสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ หาทางออกใหม่ ๆ คิดริเริ่ม และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Algorithm กับ โค้ดดิ้ง

1. ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

Algorithm ช่วยให้นักพัฒนาออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม และบำรุงรักษาโปรแกรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ง่ายต่อการแก้ไข บำรุงรักษา และพัฒนาโปรแกรม

2. ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ:

Algorithm ช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุ วิเคราะห์ หาสาเหตุ หาวิธีแก้ไข และประเมินผลลัพธ์ของปัญหา ได้อย่างมีระบบ ช่วยให้คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ หาทางออกใหม่ ๆ คิดริเริ่ม และเขียนโปรแกรมที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ช่วยให้เข้าใจภาษาโปรแกรม:

Algorithm ช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจโครงสร้าง หลักการ และวิธีการทำงานของภาษาโปรแกรม ช่วยให้นักพัฒนาเลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน และสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

Digital java code text. Computer software coding vector concept. Programming coding script java, digital program code on screen illustration. Vector stock illustration

4. ช่วยให้คิดอย่างมีตรรกะ:

Algorithm ช่วยให้คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ หาทางออกใหม่ ๆ คิดริเริ่ม ช่วยให้เขียนโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Algorithm:

 • การทำอาหาร
  • การปรุงอาหารต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การหั่น/ปอกเปลือก การผสมส่วนผสม การปรุงรส การทอด/ต้ม ฯลฯ ซึ่งถือเป็นอัลกอริทึมของการทำอาหารแต่ละเมนู หากขั้นตอนไม่ถูกต้องอาหารอาจจะไม่อร่อยหรือไม่สำเร็จ
 • การเดินทาง
  • เมื่อต้องการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เราต้องคิดถึงขั้นตอนการเดินทางอย่างเป็นระบบ เช่น ออกจากบ้าน -> เดินไปรอรถประจำทาง -> ขึ้นรถ -> ลงรถ -> เดินไปสถานที่หมาย ซึ่งเป็นอัลกอริทึมของการเดินทาง หากขั้นตอนไม่ถูกต้องอาจทำให้ไปผิดเส้นทางหรือไปไม่ถึงจุดหมาย
 • การจัดการโครงการ
  • การบริหารจัดการโครงการต้องมีการวางแผนงานเป็นขั้นตอนอย่างรัดกุม เช่น การกำหนดเป้าหมาย การแบ่งงานเป็นส่วนย่อย การกำหนดระยะเวลา การตรวจสอบความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องอาศัยการคิดเป็นอัลกอริทึมในการออกแบบระบบ วางขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม กำหนดรูปแบบการเขียนโค้ด การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์
 • การผลิตสินค้า
  • ในกระบวนการผลิตสินค้าต้องมีอัลกอริทึมควบคุม เช่น การลำเลียงวัตถุดิบ การตัดเย็บ การประกอบชิ้นส่วน การตรวจสอบคุณภาพ การจัดส่ง ซึ่งขั้นตอนที่เป็นระบบจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และควบคุมต้นทุนได้ดี
 • การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ผู้บริหารจำเป็นต้องคิดเป็นอัลกอริทึมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เช่น การกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์จุดแข็ง/อ่อน การวางตำแหน่งทางการตลาด การวางแผนการใช้งบประมาณ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้า

การพัฒนาทักษะ Algorithm

การพัฒนาทักษะ Algorithm เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ ทักษะเหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายวิธีที่ช่วยให้เราพัฒนาทักษะ Algorithm

 1. การเรียนรู้หลักการของ Algorithm ศึกษา ทำความเข้าใจ หลักการ 4 ประการของ Algorithm ประกอบไปด้วย การย่อยปัญหา การจดจำรูปแบบ การออกแบบอัลกอริทึม และการสรุปผล ฝึกฝนหลักการของ Algorithm ผ่านโจทย์ หรือ กิจกรรมต่างๆ
 2. การฝึกฝนการแก้ปัญหา โดยใช้ Algorithm หาโจทย์ หรือ ปัญหาต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ Algorithm ทดสอบ Algorithm และแก้ไข Algorithm
 3. การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ช่วยให้เข้าใจ และ ประยุกต์ใช้ Algorithm เรียนรู้ภาษาโปรแกรม ฝึกฝน เขียนโปรแกรม และ พัฒนา โปรแกรม
 4. การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือ การแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับ Algorithm หา กิจกรรม โครงการ หรือ การแข่งขัน เตรียมตัว เข้าร่วม และ เรียนรู้
 5. การหาแหล่งข้อมูล หา แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ หนังสือ วิดีโอ และ คอร์สออนไลน์ ศึกษา และ ฝึกฝน

สรุป

Algorithm อยู่รอบตัวเรา มากกว่าที่เราคิด ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Algorithmเช่น การค้นหาข้อมูลบน Google การเรียงลำดับโพสต์บน Facebook การแนะนำสินค้าออนไลน์  การจราจร  การแปลภาษา การจดจำใบหน้า การกรองสแปม   การแนะนำเพลง การคาดการณ์สภาพอากาศ และการเล่นเกม เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถปลดล็อกศักยภาพ และประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัล เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรค และคว้าโอกาสต่างๆ ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่